Header Ad

Categories

Most Viewed

Drejtësia në Shqipëri, viti 1932, Gjykata e Diktimit e Mbretërisë Shqiptare

« Asht parim themelor procedurial që dominon në gjykimin e padinave posedimore se çashtja e posedimit nuk duhet të përzihet me atë të zotnimit dhe si konsekuencë e këtij parimi rezulton se, në rast që asht ngrehun padi zotnimi nuk mundet mâ të çelet proçedimi i posedimit; dhe anasjelltas: padia e zotnimit nuk mundet të ngrehet pa u përfundue ajo e posedimit. »

Nga një studimi mbi gjykimet posedimore në Shqipëri, me keqardhje konstatoj se pas suprimimit të Gjykatës së Diktimit, nuk ka mundur asnjë tekst jurisprudencial dhe doktrinar Shqiptar të sqaroje kaq thjesht dhe kaq qartë ndalimin e gjykimit të njëkohshëm të këtyre dy padive reale.

PS:
Kodi Civil 1994
Neni 315
Gjatë gjykimit të padisë për pushimin e cenimit ose rivendosjen në posedim, i padituri nuk mund të pretendojë se është vetë pronar ose ka një të drejtë më të fortë se ajo e poseduesit.

Florian Kalaja

Marrë nga RRJETAT.COM http://www.rrjetat.com

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*